ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 156 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ร่างประกาศ TOR ลำดับที่ 156

ชื่อโครงการ : จ้างเหมาอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่ สำนักงานประปาขอนแก่น ประปากาฬสินธุ์ ประปามหาสารคาม ประปาชัยภูมิ ร้อยเอ็ด

เอกสารแนบ : ร่างประกาศ TOR ร่างประกาศประกวดราคา

วงเงินงบประมาณ : 43,268,256.00 บาท

ผู้ประสานงาน : สมชาย ไตรจันทร์

E-mail : somchait@pwa.co.th

คำชี้แจง : จ้างเหมาอ่านมาตรและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ พร้อมคำนวณ/จัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาในพื้นที่สำนักงานประปาขอนแก่น สำนักงานประปากาฒสินธุ์ สำนักงานประปามหาสารคาม สำนักงานประปาชัยภูมิ สำนักงานประปาร้อยเอ็ด

วันประกาศ : 25/05/2006

วันหมดอายุ : 28/05/2006

เลื่อนขึ้นข้างบน