คณะอนุกรรมการกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค

คณะอนุกรรมการกฎหมายของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย
 1. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ ประธานอนุกรรมการ
 2. รอการแต่งตั้ง รองประธานอนุกรรมการ
 3. นางพฤฒิพร เนติโพธิ์ อนุกรรมการ
 4. นางสาวสมใจ เกษรศิริเจริญ อนุกรรมการ
 5. นางสาววราภรณ์ ตงยิ่งศิริ อนุกรรมการ
 6. พลตำรวจตรี ไพโรจน์ กุจิรพันธ์ อนุกรรมการ
 7. พันเอก เกียรติศักดิ์ ทรัพย์มี อนุกรรมการ
 8. นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ อนุกรรมการ
 9. นายมานะ สิมมา อนุกรรมการ
 10. นายสุปรีดี นิมิตกุล อนุกรรมการ
 11. นายปิยะ วงศ์ลือชา อนุกรรมการ
 12. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อนุกรรมการ
 13. รองผู้ว่าการ (บริหาร) อนุกรรมการ
 14. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) อนุกรรมการ
 15. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2) อนุกรรมการและเลขานุการ
 16. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
 17. ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณาให้ความเห็นเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของการประปาส่วนภูมิภาค ในกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ
 2. พิจารณากลั่นกรองการยกร่าง การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับและงานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันของการประปาส่วนภูมิภาค
 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ตามข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2524 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาสั่งการ
 5. พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกินอำนาจผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาสั่งการ
 6. กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance) และการจัดการข้อร้องเรียน
 7. ดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดของการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
 8. ให้คำแนะนำหรือความเห็นแก่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน