คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ประกอบด้วย
 1. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ประธานกรรมการ
 2. นายกฤษฎา ศังขมณี ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 3. นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 4. นายชโยดม กาญจโนมัย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 5. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 6. นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 7. นายสฤกฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 8. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 9. นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการ
 10. นายจินดา วงศ์ประยูรศรี ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 11. นายปริญญา ยศแก้ว ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 12. นายสมหมาย ศรีเหรา ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 13. นายอนุชิต รัตนประภากาศ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 14. นายวิทยา ระย้า ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 15. นายอนันต์ ทองบุญมา ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 16. นายศักดิ์ชัย หอมกระแจะ ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 17. นายมงคล ชนะคช ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 18. นายธเนศ สิทธิมิตร ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการ
 19. นางจุฬาทิพ พลกุล ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการตามมาตรา 20 และ 23 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้
 • มาตรา 20 กรรมการกิจการสัมพันธ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
 • มาตรา 23 ให้คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 • (1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 • (2) หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
 • (3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
 • (4) ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 • (5) ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
เลื่อนขึ้นข้างบน