คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
 1. อธิบดีกรมอนามัย ประธานอนุกรรมการ
 2. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายธิบดี วัฒนกุล อนุกรรมการ
 4. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) เลขานุการ
 5. ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินผลองค์กร ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. พิจารณากลั่นกรองแผน เป้าประสงค์ และเป้าหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจและตัวชี้วัด (KPI) ที่ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการ
 2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับภารกิจและเหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด แล้วนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบ
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่กำหนด
 4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงของการประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้ว่าการหรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
 5. พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้ประเมินผลแล้ว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาต่อไป
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมาย
เลื่อนขึ้นข้างบน