วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินการ และการวางเป้าหมายในไตรมาส 4/2565 ให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าที่ กปภ.กำหนด และมอบหมายงานในกรณีเร่งด่วน ในการหามาตรการเชิงรุกในการลดน้ำสูญเสีย เร่งลงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง ทั้งกลางวันและกลางคืน บีบเส้นทางการอ่านมาตรที่มีค่าน้ำในสถิติย้อนหลังมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่องน้ำสญเสียและน้ำจำหน่ายย้อนหลังมาเปรียบเทียบในแต่ละเดือน และกำชับทีมซ่อมให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินการ และการวางเป้าหมายในไตรมาส 4/2565 ให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าที่ กปภ.กำหนด และมอบหมายงานในกรณีเร่งด่วน ในการหามาตรการเชิงรุกในการลดน้ำสูญเสีย เร่งลงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง ทั้งกลางวันและกลางคืน บีบเส้นทางการอ่านมาตรที่มีค่าน้ำในสถิติย้อนหลังมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่องน้ำสญเสียและน้ำจำหน่ายย้อนหลังมาเปรียบเทียบในแต่ละเดือน และกำชับทีมซ่อมให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายต่อไป

06 กรกฎาคม 2565


วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินการ และการวางเป้าหมายในไตรมาส 4/2565 ให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าที่ กปภ.กำหนด และมอบหมายงานในกรณีเร่งด่วน ในการหามาตรการเชิงรุกในการลดน้ำสูญเสีย เร่งลงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง ทั้งกลางวันและกลางคืน บีบเส้นทางการอ่านมาตรที่มีค่าน้ำในสถิติย้อนหลังมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่องน้ำสญเสียและน้ำจำหน่ายย้อนหลังมาเปรียบเทียบในแต่ละเดือน และกำชับทีมซ่อมให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายต่อไป

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประชุมหัวหน้างานเพื่อมอบหมายงานและติดตามผลการดำเนินการ และการวางเป้าหมายในไตรมาส 4/2565 ให้ได้ผลการดำเนินการตามเป้าที่ กปภ.กำหนด และมอบหมายงานในกรณีเร่งด่วน ในการหามาตรการเชิงรุกในการลดน้ำสูญเสีย เร่งลงพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยง ทั้งกลางวันและกลางคืน บีบเส้นทางการอ่านมาตรที่มีค่าน้ำในสถิติย้อนหลังมาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อมูลมาวิเคราะห์ เรื่องน้ำสญเสียและน้ำจำหน่ายย้อนหลังมาเปรียบเทียบในแต่ละเดือน และกำชับทีมซ่อมให้เร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน