กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมโครงการ อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมโครงการ อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมโครงการ อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมโครงการ อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565

กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" โดยได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมกับโรงเรียนเลิงนกทา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เด็กและเยาวชนให้ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในโรงเรียนเบื้องต้น พร้อมสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...อาสาพิทักษ์น้ำ" ให้ร่วมกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน