กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.ข.3 สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.ข.3 สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.ข.3 สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 3 กปภ.ข.3 จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำผ่านโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวัดคณฑี และโรงเรียนวัดหนองตาสาม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีให้เด็กและเยาวชนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค เทคนิคการตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านเบื้องต้น พร้อมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้ร่วมกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำของชาติ รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนเป็นสื่อกลางสร้างการรับรู้และเข้าใจไปยังครอบครัวและสังคมต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน