การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. ในเขตพื้นที่บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. ในเขตพื้นที่บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. ในเขตพื้นที่บริการของกปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายพนักงานในสังกัด ดำเนินการตรวจวัดแรงดันน้ำ โดยลงพื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ บริเวณบ้านเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจวัดแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของ กปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีในการพบลูกค้า ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ลูกค้าในพื้นที่ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน