การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2565

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญศรี ชตีพานี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพน้ำ อาคารผลิตแม่ข่ายคลองท่อม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยผู้จัดการกล่าวถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พูดคุยเรื่องการบริการลูกค้าและข้อร้องเรียน การจัดกิจกรรมเติมใจให้กันเพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ของกปภ.สาขา และได้มีการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการให้บริการ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ WSP เพื่อติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ WSP ประจำปี 2565 พร้อมทั้งได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 ได้แก่ นางสาวหทัยทิพย์ ฤทธิจันทร์ ตำแหน่ง นักบัญชี 7 พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ กปภ.สาขาคลองท่อมต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน