การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2565 และกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2565 และกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 พร้อมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC ) ประจำปี 2565 และกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นำโดยนายฉลาด  ลิ่มปะรังษี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ นายณัฐพล  กองประดิษฐ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (MORNING TALK) ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565โดย สรุปปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไข ผจก.ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร โดย ผจก.ได้เน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ดำเนินการแผนลดน้ำสูญเสีย กำชับทุกสายงานเรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covic-19ทั้งนี้ยังติดตามงานผลิตเรื่องการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง/อุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำชับงานจัดเก็บรายได้และงานอำนวยการเรื่องการให้บริการ พื้นทีให้บริการ การรับเรื่องร้องเรียน การรับโทรศัพท์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการลูกค้า การเร่งประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมออนไลน์ PWA Away Onส่งเสริมการใช้ Line Official @pwathailand พร้อมกันนี้ยังได้มีการประชุมติดตามแผนการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 2565 เน้นย้ำเรื่องมาตรฐานการให้บริการ การส่งผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการและผลการการประเมินตนเอง ( Self Checklist ) ตามหลักเกณฑ์ประเมินการรักษามาตรฐาน GECC  ทั้งนี้ได้ยังมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ WSP เพื่อติดตามการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ WSP ประจำปี 2565 รวมถึงกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2564 สรุปผู้ได้รับคัดเลือก คือ นายสมคิด  ทองรอด นายช่างไฟฟ้า 7 งานผลิต และนายปิยะ  สุวรรณเรืองศรี ลูกจ้างผลิตน้ำ งานผลิต โดยได้มอบประกาศณียบัตรและรางวัลเพื่อเป็นสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงาน

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 0-7561-1354

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 08-6478-0588

• Page Facebook : @PWA.Krabi

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน