กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 เพื่อปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 เพื่อปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรน้ำ

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 เพื่อปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรน้ำ

   กปภ.สาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565
เพื่อปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ทรัพยากรน้ำ
....................
      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ) โดยนายสุเมธ แว่นประชา ผจก.กปภ.(พ)ขก. ร่วมกับโรงเรียนคุ้มหนองคูขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการอาสาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจกระบวนการนำแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติมาผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค
      กิจกรรมเริ่มจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสายงานผลิต นำโดยนางยุคลธร โนนตาไทย นักบริหารงาน 9 และนายอภินันป์ คชรัตน์ หัวหน้างานผลิต ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ พร้อมกรรมการนักเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในกิจกรรมจัดให้มีการบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของการประปาส่วนภูมิภาค รับชมวิดิทัศน์การนำน้ำจากแหล่งน้ำดิบธรรมชาติเข้าสู่มาตรฐานกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ตลอดจนสาธิตขั้นตอนการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้ความรู้อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและสัดส่วนการเติมสารเคมีกำจัดเชื้อโรค เพื่อความปลอดภัยในการอุปโภค-บริโภคก่อนจ่ายน้ำประปาไปยังบ้านเรือนประชาชน
      พร้อมกันนี้ยังได้นำนักเรียนเข้าชมห้องปฎิบัติการระบบตรวจวัดข้อมูลและควบคุมระยะไกล (Supervisory Control Data and Acquisition – SCADA ที่ทันสมัย ก่อนเดินทางกลับคณะนักเรียนได้รับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำธรรมชาติ วิธีใช้น้ำอย่างประหยัด และการลดน้ำสูญเสียผ่านการตอบคำถามรับของรางวัลมากมาย โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับการรับรู้อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมเป็นเครือข่าย ฮีโร่น้อยพิทักษ์น้ำ สอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกรั่วในโรงเรียน และชุมชน
      หลังจากนั้นในกิจกรรมวันที่ 23 มิถุนายน 2565 นางสาวชุตินธร หัตถพนม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติ ทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 และทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ นำโดยนายจุมพล วิไลวรรณ และนางศุภางค์วดี เลวรรณ์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังโรงเรียนคุ้มหนองคู จัดกิจกรรม Work shop ฝึกการสังเกตุท่อแตกรั่วเบื้องต้นด้วยตัวเอง การใช้เครื่องมือในการสำรวจหาแนวท่อแตกรั่วใต้พื้น ให้กับคณะนักเรียนเครือข่ายฮีโร่น้อยพิทักษ์น้ำ โดยแบ่งทีมแข่งขันกันสำรวจหาจุดสงสัยมีน้ำสูญเสียรอบบริเวณโรงเรียน ผ่านสถานการณ์จำลอง ก่อนคณะฯ เดินทางกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวขอบคุณการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ผ่านการเรียนรู้นอกรั้วโรงเรียน ทำให้เยาวชนฮีโร่น้อย พิทักษ์น้ำ มีส่วนร่วมรักษ์ทรัพยากรน้ำและสร้างการบอกต่อไปยังครอบครัว ทำให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม


#กปภ. มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(พ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน