การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

17 กันยายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

วันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร พร้อมด้วยนายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานและพนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมซักซ้อม การกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมDMA ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ร่วมประชุมซักซ้อมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวง ให้พนักงานถือปฏิบัติและทำความเข้าใจในการกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามหนังสือ ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาพรัฐ กรมบัญชีกลาง สร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน