กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564

14 กันยายน 2564


กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564

วันที่ 14  กันยายน 2564  เวาลา 09.00 น. นำโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน  เข้าร่วมประชุม (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2564   เฉพาะหัวหน้างานแต่ละสายงานเพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่องนโยบายข้อสั่งการของผู้ว่าการ กปภ.เพื่อนำเสนอรายงานติดตามผลเรื่องน้ำสูญเสียและแผนการจัดการน้ำสูญเสีย แผนส่งเสริมค่านิยม ,การปฎิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ,มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังโรคโควิด-19 ),   ผลการดำเนินงานแต่ละด้านตามเป้าที่ได้รับมอบหมายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงานของแต่ละสายงานให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน