การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

30 กรกฎาคม 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ณ อาคารผลิตน้ำ กปภ.สาขาคลองท่อม เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. โดยได้พูดคุยหารือ การติดตามการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆ ในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อกปภ.สาขาคลองท่อมต่อไป
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาคลองท่อม
นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองท่อม
และทีมงานอำนวยการ, ทีมงานบริการฯ,
ทีมงานผลิต กปภ.สาขาคลองท่อม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน