การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนเมษายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนเมษายน 2564

30 เมษายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2563  ประจำเดือนเมษายน 2564

 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  โดยนายวีระพล  จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์  พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7/2564ประจำเดือน เมษายน  2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน เดือน ต.ค. 63- เม.ย.64จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มตั้งแต่เดือนต.ค. 63- เม.ย.64 จำนวน 893 ราย เป้าหมาย 7 เดือน 875 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 18 ราย ให้เร่งรัดเพิ่มผู้ใช้น้ำ บริการเชิงรุกตามแนวเส้นท่อที่วางใหม่ และแนวเส้นท่อเดิม , ถ่ายทอดความรู้องค์กร "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน"  การลดน้ำสูญเสีย, ติดตามการดำเนินงาน WSP , การปิดข้อร้องเรียนให้ทันตามกำหนด ,การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 5 เรื่อง ,การเผยแพร่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของ กปภ. ให้พนักงานในสังกัดได้ทราบ โดยทั่วกัน และให้ปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 
เลื่อนขึ้นข้างบน