วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน ๘ งานผลิต และพนักงานผลิตในสังกัดเข้าตรวจวัดและทดสอบคุณภาพน้ำด้าน คลอรีนคงเหลือปลายท่อและกำหนดจุดการทดสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน ๘ งานผลิต และพนักงานผลิตในสังกัดเข้าตรวจวัดและทดสอบคุณภาพน้ำด้าน คลอรีนคงเหลือปลายท่อและกำหนดจุดการทดสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์


วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน ๘ งานผลิต และพนักงานผลิตในสังกัดเข้าตรวจวัดและทดสอบคุณภาพน้ำด้าน คลอรีนคงเหลือปลายท่อและกำหนดจุดการทดสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน ๘ งานผลิต และพนักงานผลิตในสังกัดเข้าตรวจวัดและทดสอบคุณภาพน้ำด้าน คลอรีนคงเหลือปลายท่อและกำหนดจุดการทดสอบและควบคุมคุณภาพน้ำ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

เลื่อนขึ้นข้างบน