วันที่ พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบมาตรน้ำ ขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เนื่องจากมาตรวัดน้ำไม่มีการเคลื่อนไหว จากการรายงานของเจ้าหน้าที่อ่านมาตร เพื่อตรวจสอบการใช้น้ำของโรงเรียน เนื่องจากเป็นมาตรขนาดใหญ่และได้ให้คำปรึกษาและแก้ไขแก่ครูผู้ดูแลระบบประปา และรับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นใช้ระบบประปาภายในสถานศึกษาคือใช้ระบบประปาบาดาลภายในสถานศึกษา จึงทำให้ไม่ใช้น้ำประปาของ กปภ.แต่ติดตั้งมาตรเพื่อสำรองน้ำกรณีระบบน้ำประปาภายในสถานศึกษามีปัญหา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบมาตรน้ำ ขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เนื่องจากมาตรวัดน้ำไม่มีการเคลื่อนไหว จากการรายงานของเจ้าหน้าที่อ่านมาตร เพื่อตรวจสอบการใช้น้ำของโรงเรียน เนื่องจากเป็นมาตรขนาดใหญ่และได้ให้คำปรึกษาและแก้ไขแก่ครูผู้ดูแลระบบประปา และรับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นใช้ระบบประปาภายในสถานศึกษาคือใช้ระบบประปาบาดาลภายในสถานศึกษา จึงทำให้ไม่ใช้น้ำประปาของ กปภ.แต่ติดตั้งมาตรเพื่อสำรองน้ำกรณีระบบน้ำประปาภายในสถานศึกษามีปัญหา


วันที่ พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบมาตรน้ำ ขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เนื่องจากมาตรวัดน้ำไม่มีการเคลื่อนไหว จากการรายงานของเจ้าหน้าที่อ่านมาตร เพื่อตรวจสอบการใช้น้ำของโรงเรียน เนื่องจากเป็นมาตรขนาดใหญ่และได้ให้คำปรึกษาและแก้ไขแก่ครูผู้ดูแลระบบประปา และรับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นใช้ระบบประปาภายในสถานศึกษาคือใช้ระบบประปาบาดาลภายในสถานศึกษา จึงทำให้ไม่ใช้น้ำประปาของ กปภ.แต่ติดตั้งมาตรเพื่อสำรองน้ำกรณีระบบน้ำประปาภายในสถานศึกษามีปัญหา

วันที่ พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานผลิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบมาตรน้ำ ขนาด 2 นิ้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เนื่องจากมาตรวัดน้ำไม่มีการเคลื่อนไหว จากการรายงานของเจ้าหน้าที่อ่านมาตร เพื่อตรวจสอบการใช้น้ำของโรงเรียน เนื่องจากเป็นมาตรขนาดใหญ่และได้ให้คำปรึกษาและแก้ไขแก่ครูผู้ดูแลระบบประปา และรับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นใช้ระบบประปาภายในสถานศึกษาคือใช้ระบบประปาบาดาลภายในสถานศึกษา จึงทำให้ไม่ใช้น้ำประปาของ กปภ.แต่ติดตั้งมาตรเพื่อสำรองน้ำกรณีระบบน้ำประปาภายในสถานศึกษามีปัญหา

เลื่อนขึ้นข้างบน