วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าเข้าเป้าและต่ำกว่ากว่าเป้าที่กำหนด ตามหัวขอผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ผลการปฏิบัิติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และผู้จัดการได้มอบหมายงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้แต่ละงานรับผิดชอบให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรและดูแลผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ วางแผนการการจ่ายน้ำจากโครงการที่จะขยายเขตการจ่ายน้ำ ต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าเข้าเป้าและต่ำกว่ากว่าเป้าที่กำหนด ตามหัวขอผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ผลการปฏิบัิติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และผู้จัดการได้มอบหมายงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้แต่ละงานรับผิดชอบให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรและดูแลผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ วางแผนการการจ่ายน้ำจากโครงการที่จะขยายเขตการจ่ายน้ำ ต่อไป

22 พฤศจิกายน 2562


วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าเข้าเป้าและต่ำกว่ากว่าเป้าที่กำหนด ตามหัวขอผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ผลการปฏิบัิติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และผู้จัดการได้มอบหมายงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้แต่ละงานรับผิดชอบให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรและดูแลผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ วางแผนการการจ่ายน้ำจากโครงการที่จะขยายเขตการจ่ายน้ำ ต่อไป

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2/2563 โดยในการนี้ได้พบปะพูดคุย วางแผนการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลังหนึ่งเดือนที่ผ่านมา โดยผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าเข้าเป้าและต่ำกว่ากว่าเป้าที่กำหนด ตามหัวขอผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ผลการปฏิบัิติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และผู้จัดการได้มอบหมายงานและให้แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนให้แต่ละงานรับผิดชอบให้ช่วยกันพัฒนาองค์กรและดูแลผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ วางแผนการการจ่ายน้ำจากโครงการที่จะขยายเขตการจ่ายน้ำ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน