การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและนายอุสมาน เรืองธนู หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและนายอุสมาน เรืองธนู หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและนายอุสมาน เรืองธนู หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหง โก-ลก โดยนายอดิศักดิ์ มรรคาเขตต์ พร้อมด้วย นายบาฮารู เจ๊ะบือราเฮง หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการและนายอุสมาน เรืองธนู หัวหน้างาน 8 งานผลิต เข้าร่วมกิจกรรม "จิบกาแฟ แชร์ความคิด พิชิตงาน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหน้าอาคารด่านศูลกากรสุไหง โก-ลก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ รวมทั้งยั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในรูปแบบอย่างไม่เป็นทางการ โดยด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาส,ด่านกักกันสัตว์นราธิวาสและด่านตรวจคนหางานสุไหง โก-ลก เป็นเจ้าภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน