วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายปูนคลอรีนโรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายคลอรีนในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายคลอรีนผงให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ ต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายปูนคลอรีนโรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายคลอรีนในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายคลอรีนผงให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ ต่อไป


วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายปูนคลอรีนโรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายคลอรีนในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายคลอรีนผงให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ ต่อไป

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ พร้อมพนักงานผลิต ปรับปรุงท่อจ่ายปูนคลอรีนโรงกรองน้ำหลังสำนักงานแม่ข่ายกาญจนดิษฐ์ เพื่อปรับปรุงการจ่ายคลอรีนในน้ำประปาและทดสอบและควบคุมการจ่ายคลอรีนผงให้ได้ตามมาตรฐานของ กปภ ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน