การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ เทศบาลตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันนี้ ( 19 พฤศจิกายน 2562 ) นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายอนุเทพ แดงบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานพร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ "เติมใจให้กัน" ณ เทศบาลบาลตำบลวังไผ่ โดยก่อนดำเนินกิจกรรม ผจก.กปภ.สาขาชุมพร ได้ร่วมซักซ้อมและวางแผน เพิ่มผู้ใช้น้ำ การพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำ โดยในกิจกรรมได้ ขอความร่วมมือไปยังเทศบาลตำบลวังไผ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการเปิดรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ สานต่อนโยบายการให้บริการสะดวก รวดเร็ว  และทั่วถึง สร้างความประทับใจในการให้บริการ กิจกรรมรับคำร้องขอติดตั้งมาตรและจ่ายชำระค่าติดตั้ง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ตามเป้าหมาย   กิจกรรมประชาสัมพันธ์ก่อนลงพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ทราบข่าวสารได้อย่างทั่วถึง มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่เข้ารับบริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ในวันเดียวกันนั้น ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำ ,ให้บริการตรวจสอบท่อประปาภายใน ,การให้ความรู้ด้านระบบประปา,การแนะนำแอพลิเคชั่น Line official ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค,ให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและตีตรามาตร มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับผู้ใช้น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน