กปภ.สาขากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียน จากโรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียน จากโรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา

15 พฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขากาญจนบุรี ยินดีต้อนรับ คณะนักเรียน จากโรงเรียนต้นกล้าแห่งปัญญา

  วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียน ต้นกล้าแห่งปัญญา ได้เข้ามาทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในหน่วยการเรียนรู้ นำ้ใสไหลเย็น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เสริม เรื่องน้ำประปา และสร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้นำ้ประปาอย่างรู้ค่า โดยนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี , ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี , หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้นำคณะนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปา ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากน้ำดิบในแม่น้ำ ผ่านกระบวนการผลิตเป็นนำ้ประปาได้อย่างไร ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจแก่คุณครูผู้สอนและเด็กนักเรียนเป็นอย่างมาก

 
เลื่อนขึ้นข้างบน