การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงาน งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงิน/และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำอีกช่องทางหนึ่ง โดยพื้นที่หน่วยบริการบ้านใน จะออกมารับชำระค่าน้ำเป็นประจำ ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงาน งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงิน/และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำอีกช่องทางหนึ่ง โดยพื้นที่หน่วยบริการบ้านใน จะออกมารับชำระค่าน้ำเป็นประจำ ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงาน งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงิน/และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำอีกช่องทางหนึ่ง โดยพื้นที่หน่วยบริการบ้านใน จะออกมารับชำระค่าน้ำเป็นประจำ ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ภายใต้การนำของ นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้พนักงาน งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยได้ออกรับชำระค่าน้ำประปา วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สถานีผลิตน้ำวิภาวดี หน่วยบริการบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเก็บเงิน/และเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำอีกช่องทางหนึ่ง โดยพื้นที่หน่วยบริการบ้านใน จะออกมารับชำระค่าน้ำเป็นประจำ ในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ ๓ ของทุกเดือน

เลื่อนขึ้นข้างบน