การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า"ครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า"ครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร ร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า"ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2562) ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร นายสุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม "สนทนายามเช้า"ครั้งที่ 2/2563 ในที่ประชุมได้ร่วมรับฟัง การรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละงาน โดยสรุปภาพรวมของการสนทนายามเช้าในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย รายงานผลการลดน้ำสูญเสียในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณน้ำสูญเสียได้มากขึ้น โดยเร่งออกหาน้ำสูญเสียของพนักงานในงาน,การวางแผนเส้นทางหาน้ำสูญเสีย,กิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำ,การสำรวจและปรับปรุงเส้นท่อที่มีอายุการใช้งานและชำรุดตามสภาพ เพื่อดำเนินการปรับปรุง

2. งานจัดเก็บรายได้ รายงานผลการบริหารหนี้ค้างของส่วนราชการและเอกชน โดยวางแผนเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค้างให้ลดลง ,การลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำที่มียอดหนี้ค้างเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข,การวางแผนจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2563 ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้มากขึ้น

3. งานผลิต รายงานผลน้ำผลิตและน้ำจำหน่าย สถานการณ์น้ำดิบในช่วงเดือนที่ผ่านมา ,การบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้มปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

4.งานอำนวยการ รายงานผลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือน ตุลาคมที่ผ่านมาและแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนถัดไปพร้อมวางแผนการใช้งบประมาณอย่างประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กปภ.,การวางแผนและเร่งรัดลงพื้นที่หาผู้ใช้น้ำรายใหม่ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นำมาวิเคราะห์ ความต้องการหลัก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

ในกิจกรรม สนทนายามเช้าครั้งนี้ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพรได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด นำเสนอ รายการ มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของกปภ.ในสัปดาห์ที่ 5 ตอน รางวัลแห่งความภาคภูมใจ ของการประปาส่วนภูมิภาค มานำเสนอในกิจกรรม โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจำนวน 2 รางวัลได้แก่ รางวัลภาครัฐดิจิทัลและรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการจาก Digital Goverment Award 2019 รางวัลดังกล่าวมีเพียง 10 หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือ สพร. รางวัลทั้ง 2 รางวัล เป็นการนำนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Thailand 4.0) นำมาพัฒนากับหน่วยงาน  นำมาพัฒนากับหน่วยงาน กปภ.ภายใต้การทำงานเชิงธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล จนกลายเป็น PWA 4.0 ให้บริการลูกค้าครบถ้วน สะดวด รวดเร็ว ประทับใจ ภายใต้การให้บริการผ่านระบบสารสนเทศเทคโนโลยี e-service  ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ในกิจกรรม ร่วมให้พนักงานใช้ โปรแกรม Line official โดยการประปาส่วนภูมิภาค สร้างความรู้ สาระและความสนุกแก่พนักงานในหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน