กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี


กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี

กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาววิภาว โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยหัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัดเข้าศึกษา ดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวที่เชื่อถือได้ในระดับภาคในปี2561และมีการให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย(Social Network)รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ และได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพISO 9001:2015เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาหน่วยงานต่อไป โดยมีนายปรเมศร์ อมาตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

เลื่อนขึ้นข้างบน