การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัด เกี่ยวกับการดำเนินงาน การจ้างเหมาบริการ ของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัด เกี่ยวกับการดำเนินงาน การจ้างเหมาบริการ ของ กปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุมหัวหน้างานในสังกัด เกี่ยวกับการดำเนินงาน การจ้างเหมาบริการ ของ กปภ.

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า นำโดย นายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า จัดประชุมเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการของ กปภ. 

ในการประชุมครั้งนี้พร้อมด้วย หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้างานผลิต หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานจัดเก็บรายได้  เพื่อให้เป็นไปตามที่ ผู้ว่าการเห็นชอบ ปฎิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ ของ กปภ

ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการโดยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

เลื่อนขึ้นข้างบน