กปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างหม้อกรองน้ำประปาเพื่อคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างหม้อกรองน้ำประปาเพื่อคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.


กปภ.สาขากาญจนบุรี ล้างหม้อกรองน้ำประปาเพื่อคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 กปภ. สาขากาญจนบุรี โดยผู้จัดการประปา นายพิชัย พันธุ์อร่าม มอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด เข้าดำเนินการล้างหม้อกรองน้ำประปาเพื่อคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานและเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. ดังวิสัยทัศน์ กปภ. ที่ว่า " ผู้ใช้น้ำประทับใจคุณภาพ และบริการที่เป็นเลิศ "

เลื่อนขึ้นข้างบน