On the job training: ด้านมาตรวัดน้ำ & การติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

On the job training: ด้านมาตรวัดน้ำ & การติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ


On the job training: ด้านมาตรวัดน้ำ & การติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบหมายให้ หนง.อำนวยการ หนง.จัดเก็บรายได้ และ หนง.บริการฯ พร้อมด้วยพนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม On the job training โดยวิทยากรจากกองบัญชีและการเงิน เขต 3 เพื่อซักซ้อมกระบวนการบันทึกมาตรวัดน้ำและจัดทำรายงานข้อมูลมาตรวัดน้ำประจำเดือน ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงบัญชีเจ้าหนี้รับชำระค่าน้ำประปาเกินคงค้างก่อนใช้ระบบ CIS และการติดตามหนี้ค่าน้ำค้างชำระ 2-10 ปี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติของ กปภ. และลดข้อสังเกตของ สตง. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง

เลื่อนขึ้นข้างบน