การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 16/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 16/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 16/2562 ณ หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา ต.แม่จัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (One Stop Service) ณ.หน่วยบริการแม่จัน ณ ศาลาหน้าวัดกาสา เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจาก ผู้ที่มาชำระค่าน้ำประปาเป็นอย่างดี และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับ วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา9.00-12.00 น. มีผู้มาชำระค่าน้ำประปา จำนวน 240 ราย พร้อมทั้งรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ 2 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน