กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระทั้งส่วนราชการและเอกชน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อความสะดวกในการรับบริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระทั้งส่วนราชการและเอกชน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อความสะดวกในการรับบริการ


กปภ.สาขาปราณบุรี ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระทั้งส่วนราชการและเอกชน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นำโดยท่านผู้จัดการ นายพุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล มอบหมาย ผู้ช่วยผู้จัดการ นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานจัดเก็บรายได้ นางนิรดา อยู่เนียม พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดงานจัดเก็บรายได้  ลงพื้นที่ติดตามหนี้ค้างชำระทั้งส่วนราชการและเอกชน พร้อมทั้งแนะนำช่องทางการชำระค่าน้ำประปา เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน