กปภ.สาขาสตึกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภควิทยาลัยการอาชีพสตึก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภควิทยาลัยการอาชีพสตึก


กปภ.สาขาสตึกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภควิทยาลัยการอาชีพสตึก

กปภ.สาขาสตึกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภควิทยาลัยการอาชีพสตึก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาสตึก นำโดยผจก.ปฏิเวธ จันทร์หอม มอบหมายให้นายธนโชติ สมบัติหลาย หัวหน้างานผลิตและพนักงานสังกัดงานผลิต ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพสตึก กับ กปภ. ในการอบรมให้ความรู้ระบบประปา เรื่อง พื้นฐานเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ แก่ นักศึกษา สาขาวิชาช่างไฟฟ้า พร้อมกันนี้ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญการสอบมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้น ปวช.3และปวส.2 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกปภ.ในการสนับสนุนการศึกษา และเป็นการใส่ใจผู้บริโภค อีกทางหนึ่ง

เลื่อนขึ้นข้างบน