การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ขอแจ้งน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ขอแจ้งน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ขอแจ้งน้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ขออนุญาตแจ้งข่าวการหยุดจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค จะหยุดจ่ายน้ำ

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. บริเวณที่ได้รับผลกระทบหน้าสถานีอนามัย ตำบลคลองใหม่

ทั้ง 2 ฝั่ง หากทางการประปาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรีบเปิดน้ำให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำทันที เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้น้ำ

ได้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง เมื่อถึงเวลาที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำได้มีการสำรองน้ำใช้ไว้ให้พอทันเวลา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน