คณะกรรมการกำกับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

คณะกรรมการกำกับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ.

คณะกรรมการกำกับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ.

คณะกรรมการกำกับดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. ประกอบด้วย
 1. ผู้ว่าการ ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษา
 3. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ที่ปรึกษา
 4. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) กรรมการ
 5. รองผู้ว่าการ (บริหาร) กรรมการ
 6. รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) กรรมการ
 7. รองผู้ว่าการ (วิชาการ) กรรมการ
 8. รองผู้ว่าการ (การเงิน) กรรมการ
 9. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) กรรมการ
 10. ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กรรมการและเลขานุการ
 11. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 12. ผู้อำนวยการสำนักภูมิสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 13. ผู้อำนวยการกองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
แต่งตั้ง ณ วันที่ 15 กันยายน 2564
อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
 1. กำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และสถาปัตยกรรมองค์กรของ กปภ. (Enterprise Architecture : EA)
 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะสั้นและระยะยาวของ กปภ.
 3. พิจารณา วินิจฉัย และให้ความเห็นชอบในหลักการ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ กปภ. เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด
 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดความต้องการนโยบาย เกณฑ์วัดคุณภาพ ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของ กปภ. (Data Governance Council)
 5. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะแผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี ทัศนคติ ความรู้ และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล (Digital Culture)
 6. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมถึงกระบวนการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัย โครงสร้างการกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ.
 7. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะด้านการจัดทำแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ.
 8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ.
 10. กำกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 11. ติดตามและกลั่นกรองการดำเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ด้านที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT)
 12. ติดตามประเมินผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ. และรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร คณะกรรมการ กปภ. ตามความเหมาะสม
 13. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
เลื่อนขึ้นข้างบน