กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

02 สิงหาคม 2565


กปภ. ปลื้ม ! คว้า 98.58 คะแนน  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 65

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 98.58 อยู่ในระดับ AA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2565โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินรวมทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ซึ่ง กปภ. ได้รับผลการประเมินในภาพรวมอยู่ที่ 98.58 คะแนน ระดับ AA โดยปีนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น 4.64 คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอันดับที่ 2 จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 51 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักการประเมิน ITA เพื่อให้สามารถสะท้อนคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ด้วยการเก็บข้อมูลจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งการประเมินผลจะดำเนินการภายใต้กรอบการประเมิน 10 ด้าน ได้แก่ 1) การปฏิบัติหน้าที่ 2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต

          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กปภ. ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) กับสำนักงานป.ป.ช.มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง กปภ. ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และพร้อมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน