อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาชนบท (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาชนบท

05 กรกฎาคม 2565


อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2565 กปภ.สาขาชนบท

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีกฤษณ์ ไกยสวน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน" ประจำปี 2565 พร้อมด้วยหัวหน้างาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึก พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565ในการนี้มี นายบัญชา ยุทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ให้การต้อนรับ

 

ภายในกิจกรรมได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปาเบื้องต้น โดย นางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6และแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 2ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 "ยุวประปาประหยัดน้ำ" มีการสอบวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน การติดตั้งมาตรวัดน้ำ และการซ่อมแซมท่อน้ำประปาอย่างง่าย โดยทีมงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย เป็นผู้ให้ความรู้

ฐานที่ 2 "นักวิทยาศาสตร์น้อย" มีการสาธิตการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมีในระบบผลิต เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จริง โดยทีมงานผลิต กปภ.สาขาชนบท เป็นผู้ให้ความรู้

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนตระหนัก เกิดจิตสำนึกที่ดี ดูแลและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด อันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นในระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ตรวจสอบระบบประปาและซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในโรงเรียนอีกด้วย 

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนชุมชนบ้านชนบทตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน