อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2 กปภ.สาขาบ้านไผ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2 กปภ.สาขาบ้านไผ่

05 กรกฎาคม 2565


อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2 กปภ.สาขาบ้านไผ่

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายสุนันท์ รักษาชัฎ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ และนางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 ติดตามกิจกรรมโครงการ "อาสาประปาเพื่อปวงชน ปี 2" ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

โดยได้ส่งมอบแผ่นพับความรู้ สื่อการเรียนรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมมอบของที่ระลึกตราสัญลักษณ์โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2565 พร้อมนี้ได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และได้ตรวจสอบระบบประปาและซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในโรงเรียน

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย "ฮีโร่น้อยอาสาพิทักษ์น้ำ" ให้เยาวชนตระหนัก เกิดจิตสำนึกที่ดี ดูแลและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัด อันเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ามากขึ้นในระดับครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนอย่างยั่งยืน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนฯตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 
เลื่อนขึ้นข้างบน