กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

04 กรกฎาคม 2565


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.6 จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

          นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด 4 สายงาน ได้แก่ นายกัมปนาท สารศาสตร์บัญชา หัวหน้างานน้ำสุญเสีย นายณัฐพล จีรภัทร์อติชัย หัวหน้างานมาตรวัดน้ำ นางเกศกาญจน์ ธนสัมฤทธิ์ หัวน้างานแผนที่แนวท่อ และนางสาวนภัสวรรณ อินทุยศ หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ได้มอบนโยบายการดำเนินงาน พร้อมถ่ายทอดนโยบายจากรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ด้านแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย การแก้ปัญหาภัยแล้ง การทำงานให้รอบด้าน การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การตรวจสอบมาตรวัดน้ำ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง จากนั้น หัวหน้างานแต่ละสายงานได้รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ พร้อมนี้ได้เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน