กปภ.สาขาระนอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นกระบวนการผลิต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นกระบวนการผลิต

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาระนอง ตรวจสอบคุณภาพน้ำผ่านตามเกณฑ์ สร้างความเชื่อมั่นกระบวนการผลิต

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง มอบหมายนายดนัย พรหมศิริ หัวหน้างานผลิต กำชับพนักงานในสังกัดงานผลิต ตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยวิธีการจาร์เทสเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยการทดสอบหาค่าความขุ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) และค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงกรองน้ำสำนักงาน และโรงกรองน้ำหาดส้มแป้น เพื่อให้ได้ผลคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กปภ.กำหนด ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตน้ำประปา ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) ดังวิสัยทัศน์ กปภ. "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาระนอง

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

และทีมงาน กปภ.สาขาระนอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน