การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 จ่าสิบตรีสุเทพ ลี้ยุทธานนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ การตรวจราชการ การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) คณะที่ 3 นำโดย นางประภาศรี บุญวิเศษ ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วยคณะ เพื่อเข้าตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และการบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน