กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.ข.๓ สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.ข.๓ สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอู่ทอง ร่วมกับ กปภ.ข.๓ สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ โดยนายสมศักดิ์ วินิจกุล มอบหมายให้นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์, งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๓ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำผ่านโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดคณฑี และโรงเรียนวัดหนองตาสาม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมมีหัวข้อการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา, วิธีตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค, การตรวจสอบท่อประปาและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วภายในบ้านเบื้องต้น พร้อมทั้ง สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้แก่เยาวชน รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย "ฮีโร่น้อย...พิทักษ์น้ำ" เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอาสาเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแล เช่น พบแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด พบท่อแตกท่อรั่วในสถานที่ต่างๆ พบการรั่วไหลของน้ำต้องทำอย่างไร เป็นต้น เพื่อช่วยลดน้ำสูญเสียและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน