กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 พร้อมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 เนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ผู้จัดการแจ้งผลการตรวจสอบตามประเด็นที่ตรวจพบจากคณะผู้ตรวจสอบหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยกำชับให้ดำเนินการแก้ไขและปิดประเด็นภายในระยะเวลาที่กำหนด และในฐานะ ผู้จัดการ เป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคพาณิชยกรรม จึงได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองที่ได้ไปร่วมการประชุมครั้งล่าสุด เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 และจัดทำแผนแก้ไขภาวะภัยแล้ง อีกทั้ง กล่าวขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมปลูกป่าเพื่อแผ่นดินฯ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในครั้งนี้ ขอแสดงความความยินดีกับ นายประพล  สงวนทรัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ที่ได้รับคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. – 08.30 น. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสมุทรสาคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน