กปภ.สาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำ 3 อำเภอ ดำเนินการระบายตะกอนในเส่นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำ 3 อำเภอ ดำเนินการระบายตะกอนในเส่นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่ในเขตจำหน่ายน้ำ 3 อำเภอ ดำเนินการระบายตะกอนในเส่นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหางานโดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียลงพื้นที่อำเภอเวียงสระ อำเภอพระแสงและอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ำ (Blow off) ผ่านหัวดับเพลิง ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อรักษาคุณภาพน้ำที่บริการแก่ประชาชน สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพในความสะอาดและปลอดภัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.                 

 

#ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์   

#PWAService 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน