กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต นำโดย นายไกรสร มะหะหมัด ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต วัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในหน่วยงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้พูดคุยถึงผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา และร่วมกันรับชมสื่อวีดิทัศน์ระดับความเสี่ยงขององค์กร พร้อมให้หัวหน้างานแต่ละสายงานพูดคุยถึงการทำงานและปัญหาต่างๆ ที่มีในการปฏิบัติงาน และร่วมกันแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  อีกทั้งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ซึ่งผู้รับการคัดเลือกได้แก่นายวรวัฒน์ ต่อติด หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 เป็นผู้มีความมุ่งมั่น เสียสละมีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน