สปปท. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ ผลักดันใช้ดิจิทัลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สปปท. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ ผลักดันใช้ดิจิทัลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

30 พฤษภาคม 2565


สปปท. จัดสัมมนาวิชาการออนไลน์  ผลักดันใช้ดิจิทัลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

                  สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สำนักงานใหญ่ พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน มุ่งผลักดันใช้ดิจิทัลบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

                   นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) กปภ. ในฐานะนายก สปปท. เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การบริหารงาน การให้บริการประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ เพิ่มรายได้ การเข้าถึงบริการของภาครัฐ เช่นเดียวกับ สปปท. ที่ส่งเสริมให้สมาชิกนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อทุกภาคส่วน ทั้งนี้ สปปท. ได้จัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ. สำนักงานใหญ่ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565โดยมีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ "การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน : ปัญหาและทางออก"จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ประกอบด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคกลาง และอดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และนายปริญญา ยมะสมิตกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และอดีตผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รวมทั้ง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของ สปปท. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนการบริหารของ สปปท. ในอนาคต

                นายก สปปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งเป็นการจุดประกายความคิดและความหวังในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เป็นมรดกที่ล้ำค่าของธรรมชาติและมวลมนุษยชาติตลอดไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน