กปภ. สร้างมิติใหม่บริหารจัดการประปา นำแนวทาง EUM มาใช้หน่วยงานแรกในไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สร้างมิติใหม่บริหารจัดการประปา นำแนวทาง EUM มาใช้หน่วยงานแรกในไทย

20 มีนาคม 2565


กปภ. สร้างมิติใหม่บริหารจัดการประปา นำแนวทาง EUM มาใช้หน่วยงานแรกในไทย

 
   การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
สร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการประปา นำแนวทางการจัดการองค์กรสาธารณูปโภคด้านน้ำให้มีประสิทธิผล หรือ EUM มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการองค์กร เป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านน้ำแห่งแรกในประเทศไทย ล่าสุด ได้จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและแผนปรับปรุงตามเกณฑ์ EUM ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.

      ตามที่ กปภ. ริเริ่มนำแนวทางการจัดการองค์กรสาธารณูปโภคด้านน้ำให้มีประสิทธิผล (Effective Utility Management :EUM) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประปาของ กปภ. ให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านน้ำแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ลูกค้าประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) ได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ล่าสุด กปภ. ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรประปาตามเกณฑ์ EUM เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EUM ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองและแผนปรับปรุงตามเกณฑ์ EUM ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565

      การนำแนวทางการจัดการองค์กรสาธารณูปโภคด้านน้ำให้มีประสิทธิผล หรือ EUM มาใช้ใน กปภ. เริ่มจากการประเมินตนเองตามสภาพปัจจุบันจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงใน 10 มิติ ซึ่งหัวข้อการประเมิน ประกอบด้วย 10 มิติ ได้แก่ 1. คุณภาพผลิตภัณฑ์ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า 3.การพัฒนาพนักงานและภาวะผู้นำ 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน 6. กลยุทธ์การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและผลการปฏิบัติงาน 7. ความสามารถในการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 8. การสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน 9.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และ 10. ความเข้าใจและให้การสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

      นอกจากนี้ การนำแนวทาง EUM มาใช้จะต้องมีการประเมิน 5 หลักการบริหารจัดการที่สำคัญ ได้แก่ 1. ภาวะผู้นำ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การจัดการความรู้ 4. การวัดผล และ 5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากนั้นจึงดำเนินการจัดทำแผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามเกณฑ์ EUM และกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลลัพธ์ของแต่ละแผนงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ กปภ.

       สำหรับแนวคิด EUM เป็นกรอบการดำเนินงานด้านสาธารณูปโภคด้านน้ำที่ได้รับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลกว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสาธารณูปโภคด้านน้ำ สามารถดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อปรับปรุงการทำงานและก้าวไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งองค์กรสาธารณูปโภคด้านน้ำสามารถนำมาใช้ เพื่อระบุโอกาสที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงให้ดีขึ้น และจัดทำ Roadmap เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน

      ทั้งนี้ เกณฑ์ EUM เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินตนเอง เพื่อให้หน่วยงานสาธารณูปโภคด้านน้ำสามารถจัดลำดับได้ว่าจะดำเนินการปรับปรุงในเรื่องใดก่อน-หลัง พร้อมทั้งจัดทำแผนปรับปรุงเพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่เกณฑ์EUM เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน กปภ. ให้เป็นองค์กรที่ยั่งยืนสามารถสร้างคุณค่าส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยให้แก่ลูกค้าประชาชนด้วยมาตรฐานในระดับสากล

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน