กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตร คิกออฟสู้วิกฤตภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตร คิกออฟสู้วิกฤตภัยแล้ง

10 มีนาคม 2565


กปภ. ร่วมมือ 4 พันธมิตร คิกออฟสู้วิกฤตภัยแล้ง

         
           นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ.
เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศ ขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภค กปภ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับ จึงผนึกความร่วมมือกับ กองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ตั้งแต่ปี 2546 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยให้การสนับสนุนน้ำประปาฟรีแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค รวมทั้งแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งได้มีพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา กปภ. ได้แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 100 ล้านลิตร รวมทั้งได้แจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

        นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเฝ้าระวังปัญหาน้ำเค็มอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ รถยนต์บรรทุกน้ำ รองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ช่วยกันรักษาและอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอในอนาคต ทั้งนี้ หากประชาชนในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน