มาตรฐาน ISO 24512:2007 สำคัญอย่างไรกับการผลิตน้ำประปาของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มาตรฐาน ISO 24512:2007 สำคัญอย่างไรกับการผลิตน้ำประปาของ กปภ.

07 มีนาคม 2565


มาตรฐาน ISO 24512:2007 สำคัญอย่างไรกับการผลิตน้ำประปาของ กปภ.

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เสริมความมั่นใจคุณภาพน้ำประปาให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม ตามหลักสากล ซึ่งมี กปภ. 5 สาขา ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงใหม่ สาขาบ้านฉางและสาขาอุดรธานี เป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านน้ำแห่งแรกในประเทศไทยตอกย้ำมาตรฐานการผลิตน้ำประปาที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย

          นายสมบูรณ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ด้วยบทบาทการให้บริการน้ำประปาของ กปภ. มุ่งหวังให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยตลอดระยะเวลา 43 ปีที่ผ่านมา กปภ. จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าประชาชนในการผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยส่งตรงถึงทุกครัวเรือนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมนำมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม ตามหลักสากล มาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

          ล่าสุด กปภ. 5สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงใหม่ สาขาบ้านฉาง และสาขาอุดรธานี ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่มตามหลักมาตรฐานสากลเป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านน้ำแห่งแรกในประเทศไทยเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตน้ำประปามาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

          สำหรับมาตรฐาน ISO 24512:2007 เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้ในการประเมินและการปรับปรุงพัฒนาการบริการของสาธารณูปโภคด้านน้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคด้านน้ำเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยขอบเขตการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO 24512:2007 ครอบคลุมทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การรักษาคุณภาพแหล่งน้ำการปรับปรุงคุณภาพน้ำกระบวนการผลิตน้ำประปา การสูบส่งน้ำประปาการดูแลประปาภายในบ้านรวมไปถึงการกำจัดตะกอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำประปาที่ส่งถึงบ้านลูกค้าสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างสะอาดปลอดภัย

          ทั้งนี้ หลักการที่นำมาประยุกต์ใช้ในมาตรฐาน ISO 24512:2007 คือ การดำเนินการตามหลักวงจร PDCA หรือวางแผน(Plan)-ปฏิบัติ (Do)-ตรวจสอบ (Check)-ปรับปรุง (Act) โดยมาตรฐาน ISO 24512:2007 มีความครอบคลุมหลักการ Multi-barrier approach เพื่อลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของน้ำประปา หลักการน้ำประปาสะอาดปลอดภัย(Water Safety)และหลักการของ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร รวมอยู่ในมาตรฐานฉบับนี้ด้วย

          นอกจากนี้มาตรฐาน ISO 24512:2007 ยังได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องคุ้มครองด้านสาธารณสุขการบริการเหนือความคาดหวังของลูกค้าการให้บริการลูกค้าภายใต้สถานการณ์ปกติและฉุกเฉินความยั่งยืนของสาธารณูปโภคน้ำการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริการอย่างสมเหตุสมผลการจัดการสินทรัพย์ การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการสารสนเทศ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีการกำหนดแนวทางการประเมินการให้บริการด้านน้ำ โดยกำหนดนโยบาย เป้าหมายและขอบเขตการประเมิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วิธีการประเมิน เงื่อนไขการประเมิน ทรัพยากรที่ใช้ในการประเมิน และรายงานผลการประเมิน รวมไปถึงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

           นายสมบูรณ์  สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ กปภ. 5 สาขาได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่มตามหลักมาตรฐานสากล นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และแสดงให้เห็นว่า กปภ. มีศักยภาพในการผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่องค์กรสากลกำหนด อันจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรประปามืออาชีพที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน