43 ปี กปภ. มุ่งหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วย 5G GO FORWARDS (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

43 ปี กปภ. มุ่งหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วย 5G GO FORWARDS

28 กุมภาพันธ์ 2565


43 ปี กปภ. มุ่งหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วย 5G GO FORWARDS

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ครบรอบ 43 ปีมุ่งหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วย 5G GO FORWARDS พร้อมดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของประชาชน ตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัด 234 สาขาทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กปภ.ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนด้วย 5G GO FORWARDS หรือ GOOD GOVERNANCE, GOOD SERVICE, GOOD PRODUCTION, GOOD PERFORMANCE และ GOOD FRIENDS ซึ่ง กปภ.จะมุ่งมั่นดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในหลากหลายด้าน ได้แก่ การขยายเขตพื้นที่ให้บริการ เพิ่มศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย พัฒนาการให้บริการดิจิทัลตอบโจทย์ลูกค้า และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ โดยปีที่ผ่านมา กปภ.ได้รับรางวัล ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น งานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564และกปภ.สาขา ได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC (Government Easy Contact Center) จำนวน 101 แห่ง รวมแล้วทั้งสิ้น 208 สาขา จาก 234 สาขา

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวาระพิเศษนี้ กปภ. ขอเชิญชวนร่วมแสดงความยินดีและอวยพรออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://survey.pwa.co.th/anniversary/wishอย่างไรก็ตาม กปภ. มุ่งพัฒนาการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 43 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ สร้างความความประทับใจแก่ลูกค้า และพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน