การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่1/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่1/2565

22 กุมภาพันธ์ 2565


การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่1/2565

นายธิบดี วัฒนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย(อธิบดีกรมอนามัย)นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการและนายอดุลย์ แสงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เลขานุการ
มีวาระในการพิจารณา ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ไตรมาสที่ 1/2565
2. ขอความเห็นชอบผลการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อออกงบการเงินของ กปภ. 3 ไตรมาส ปีงบประมาณ 2564
3. ขอรับความเห็นในการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจำปี 2566 และแผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรปี 2566
4. รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ขอรับความเห็นสำหรับการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนการทุจริต
มีวาระเพื่อทราบ ดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนสิ้นสุดสัญญาให้สิทธิดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำ ประปาระหว่างการประปาส่วนภูมิภาค
กับ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
2. รายงานผลการตรวจสอบและการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบ ไตรมาส 1/2565
3. รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ ณ เดือนมกราคม 2565
4. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
5. การสอบทานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน