กปภ.สาขาเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

11 กุมภาพันธ์ 2565


กปภ.สาขาเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

          กปภ.สาขาเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ให้การต้อนรับ การประปานครหลวง (กปน.) ศึกษาดูงานการบริหาร จัดการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของ กปภ.สาขาเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) พร้อมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อบูรณาการร่วมกันในการสร้างสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ณ กปภ.สาขาเชียงใหม่

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ระดับเป็นเลิศหรือเหรียญทอง ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานกว่า 42 ปี กปภ. ได้มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นโอกาสที่ กปภ. และ กปน. ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ แนวทางการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย แนวทางดำเนินงานเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่าย รวมถึงปัญหาภัยแล้ง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนบูรณาการการทำงานด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยให้กับประชาชน 74 จังหวัด 234 สาขาทั่วประเทศ มีความยินดีให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ กปน. อปท. และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน